Main » ICMR » 2016 » Proceedings of the 2016 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2016, New York, New York, USA, June 6-9, 2016 »

A Short Survey of Recent Advances in Graph Matching

Junchi Yan, Xu-Cheng Yin, Weiyao Lin, Cheng Deng, Hongyuan Zha, Xiaokang Yang