Main » NTCIR » 2016 » Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 7-10, 2016 »

IMTKU Question Answering System for World History Exams at NTCIR-12 QA Lab2

Min-Yuh Day, Cheng-Chia Tsai, Wei-Chun Chuang, Jin-Kun Lin, Hsiu-Yuan Chang, Tzu-Jui Sun, Yuan-Jie Tsai, Yi-Heng Chiang, Cheng-Zhi Han, Wei-Ming Chen, Yun-Da Tsai, Yi-Jing Lin, Yue-Da Lin, Yu-Ming Guo, Ching-Yuan Chien, Cheng-Hung Lee