Main » NTCIR » 2016 » Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 7-10, 2016 »

NEXTI at NTCIR-12 IMine-2 Task

Hidetsugu Nanba, Tetsuya Sakai, Noriko Kando, Atsushi Keyaki, Koji Eguchi, Kenji Hatano, Toshiyuki Shimizu, Yu Hirate, Atsushi Fujii