Main » NTCIR » 2016 » Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 7-10, 2016 »

RUCIR at NTCIR-12 IMINE-2 Task

Ming Yue, Zhicheng Dou, Sha Hu, Jinxiu Li, Xiaojie Wang, Ji-Rong Wen