Main » NTCIR » 2016 » Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 7-10, 2016 »

THUIR at NTCIR-12 IMine Task

Zeyang Liu, Ye Chen, Rongjie Cai, Jiaxin Mao, Chao Wang, Cheng Luo, Xin Li, Yiqun Liu, Min Zhang, Huan-Bo Luan, Shaoping Ma