Main » SIGIR » 2016 » Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016 »

When does Relevance Mean Usefulness and User Satisfaction in Web Search?

Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Ke Zhou, Jian-Yun Nie, Jingtao Song, Min Zhang, Shaoping Ma, Jiashen Sun, Hengliang Luo