Main » SIGIR » 2016 » Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016 »

Predicting Search User Examination with Visual Saliency

Yiqun Liu, Zeyang Liu, Ke Zhou, Meng Wang, Huanbo Luan, Chao Wang, Min Zhang, Shaoping Ma