Main » WSDM » 2016 » Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016 »

Semantic Documents Relatedness using Concept Graph Representation

Yuan Ni, Qiongkai Xu, Feng Cao, Yosi Mass, Dafna Sheinwald, Huijia Zhu, Shao Sheng Cao