Main » WWW » 2016 » Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016 »

Economic Recommendation with Surplus Maximization

Yongfeng Zhang, Qi Zhao, Yi Zhang, Daniel Friedman, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma