Main » AIRS » 2017 » Information Retrieval Technology - 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings »

Probabilistic Local Matrix Factorization Based on User Reviews

Xu Chen, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao, Wenwen Ye, Zheng Qin