Main » AIRS » 2017 » Information Retrieval Technology - 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings »

Wide & Deep Learning in Job Recommendation: An Empirical Study

Shaoyun Shi, Min Zhang, Hongyu Lu, Yiqun Liu, Shaoping Ma