Main » CIKM » 2017 » Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017 »

Public Transportation Mode Detection from Cellular Data

Guanyao Li, Chun-Jie Chen, Sheng-Yun Huang, Ai-Jou Chou, Xiaochuan Gou, Wen-Chih Peng, Chih-Wei Yi