Main » CIKM » 2017 » Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017 »

Dual Learning for Cross-domain Image Captioning

Wei Zhao, Wei Xu, Min Yang, Jianbo Ye, Zhou Zhao, Yabing Feng, Yu Qiao