Main » ECIR » 2017 » Advances in Information Retrieval - 39th European Conference on IR Research, ECIR 2017, Aberdeen, UK, April 8-13, 2017, Proceedings »

Cross-Lingual Sentiment Relation Capturing for Cross-Lingual Sentiment Analysis

Qiang Chen, Wenjie Li, Yu Lei, Xule Liu, Chuwei Luo, Yanxiang He