Main » FIRE » 2017 » Working notes of FIRE 2017 - Forum for Information Retrieval Evaluation, Bangalore, India, December 8-10, 2017 »

HLJIT2017-IRMIDIS@IRMiDis-FIRE2017: Information Retrieval from Microblogs during Disasters

Zicheng Zhao, Hui Ning, Ziyao Zhuang, Jinmei Zhao, Jun Li