Main » FIRE » 2017 » Working notes of FIRE 2017 - Forum for Information Retrieval Evaluation, Bangalore, India, December 8-10, 2017 »

HLJIT2017@IRLed-FIRE2017: Information Retrieval From Legal Documents

Liuyang Tian, Hui Ning, Leilei Kong, Zhongyuan Han, Ruiming Xiao, Haoliang Qi