Main » ICMR » 2017 » Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2017, Bucharest, Romania, June 6-9, 2017 »

A Generic Framework for Social Event Analysis

Shengsheng Qian, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu