Main » NTCIR » 2017 » The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017 »

Overview of NTCIR-13 ECA Task

Qinghong Gao, Jiannan Hu, Ruifeng Xu, Lin Gui, Yulan He, Kam-Fai Wong, Qin Lu