Main » NTCIR » 2017 » The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017 »

Overview of the NTCIR-13 We Want Web Task

Cheng Luo, Tetsuya Sakai, Yiqun Liu, Zhicheng Dou, Chenyan Xiong, Jingfang Xu