Main » NTCIR » 2017 » The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017 »

Overview of the NTCIR-13 QA Lab-3 Task

Hideyuki Shibuki, Kotaro Sakamoto, Madoka Ishioroshi, Yoshinobu Kano, Teruko Mitamura, Tatsunori Mori, Noriko Kando