Main » NTCIR » 2017 » The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017 »

Beihang at the NTCIR-13 STC-2 Task

Dejian Yang, Yu Wu, Zhoujun Li, Wei Wu, Can Xu