Main » NTCIR » 2017 » The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017 »

RUCIR at the NTCIR-13 STC-2 Task

Yutao Zhu, Zhicheng Dou, Xiangbo Wang, Xiaochen Zuo, Shuqi Lu, Zhengyi Ma, Xinyu Zhang