Main » NTCIR » 2017 » The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017 »

SG01 at the NTCIR-13 STC-2 Task

Haizhou Zhao, Yi Du, Hang Li, Qiao Qian, Hao Zhou, Minlie Huang, Jingfang Xu