Main » NTCIR » 2017 » The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017 »

THUIR at NTCIR-13 WWW Task

Yukun Zheng, Cheng Luo, Weixuan Wu, Jia Chen, Yiqun Liu, Huanbo Luan, Min Zhang, Shaoping Ma