Main » SIGIR » 2017 » Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017 »

Personalized Response Generation via Domain adaptation

Min Yang, Zhou Zhao, Wei Zhao, Xiaojun Chen, Jia Zhu, Lianqiang Zhou, Zigang Cao