Main » SIGIR » 2017 » Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017 »

SogouT-16: A New Web Corpus to Embrace IR Research

Cheng Luo, Yukun Zheng, Yiqun Liu, Xiaochuan Wang, Jingfang Xu, Min Zhang, Shaoping Ma