Main » SIGIR » 2017 » Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017 »

Cross-Lingual Information Retrieve in Sogou Search

Jingfang Xu, Feifei Zhai, Zhengshan Xue