Main » SIGIR » 2017 » Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017 »

Investigating Examination Behavior of Image Search Users

Xiaohui Xie, Yiqun Liu, Xiaochuan Wang, Meng Wang, Zhijing Wu, Yingying Wu, Min Zhang, Shaoping Ma