Main » SIGIR » 2017 » Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017 »

Personalized Key Frame Recommendation

Xu Chen, Yongfeng Zhang, Qingyao Ai, Hongteng Xu, Junchi Yan, Zheng Qin