Main » SIGIR » 2017 » Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017 »

IRGAN: A Minimax Game for Unifying Generative and Discriminative Information Retrieval Models

Jun Wang, Lantao Yu, Weinan Zhang, Yu Gong, Yinghui Xu, Benyou Wang, Peng Zhang, Dell Zhang