Main » SIGIR » 2017 » Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017 »

Learning to Diversify Search Results via Subtopic Attention

Zhengbao Jiang, Ji-Rong Wen, Zhicheng Dou, Wayne Xin Zhao, Jian-Yun Nie, Ming Yue