Main » SIGIR » 2017 » Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017 »

Classification by Retrieval: Binarizing Data and Classifiers

Fumin Shen, Yadong Mu, Yang Yang, Wei Liu, Li Liu, Jingkuan Song, Heng Tao Shen