Main » SIGIR » 2017 » Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017 »

LoSHa: A General Framework for Scalable Locality Sensitive Hashing

Jinfeng Li, James Cheng, Fan Yang, Yuzhen Huang, Yunjian Zhao, Xiao Yan, Ruihao Zhao