Main » TREC » 2017 » Proceedings of The Twenty-Sixth Text REtrieval Conference, TREC 2017, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-17, 2017 »

ICTNET at TREC 2017 Common Core Track

Xu Chang, Liying Jiao, Jinlong Liu, Weijian Zhu, Yuanhai Xue, Li Zha, Yue Liu, Xueqi Cheng