Main » TREC » 2017 » Proceedings of The Twenty-Sixth Text REtrieval Conference, TREC 2017, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-17, 2017 »

ICTNET at TREC2017 OpenSearch Track

Peng Xu, Long Bai, Suiyuan Zhang, Fang Yang, Zhibin Zhang, Xiaoming Yu, Xiaolong Jin, Xueqi Cheng