Main » WSDM » 2017 » Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017 »

Semantic-aware Query Processing for Activity Trajectories

Huiwen Liu, Jiajie Xu, Kai Zheng, Chengfei Liu, Lan Du, Xian Wu