Main » WWW » 2017 » Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017 »

A Study of How List Format Influences the Visual Search Performance

Fan Zhang, Yingbin Shuai, Siyuan Lin, Xuan Li, Hao Jiang, Cheng Yao, Fangtian Ying, Minneng Lin