Main » WWW » 2017 » Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017 »

Enabling Participatory Design of 3D Virtual Scenes on Mobile Devices

Xiaowen Sun, Yafang Wang, Gerard de Melo, Wei Gai, Yuliang Shi, Lu Zhao, Yulong Bian, Juan Liu, Chenglei Yang, Xiangxu Meng