Main » WWWJ » 2017 » 2017 Volume 20 Issue 1 »

Monochromatic and bichromatic ranked reverse boolean spatial keyword nearest neighbors search

Pengpeng Zhao, Hailin Fang, Victor S. Sheng, Zhixu Li, Jiajie Xu, Jian Wu, Zhiming Cui


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhaoFSLXWC17
Volume:
2017 Volume 20 Issue 1
Year:
2017
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
39–59
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-016-0399-8
DOI:
10.1007/s11280-016-0399-8
DBLP:
journals/www/ZhaoFSLXWC17
BibTeX:
Download