Main » WWWJ » 2017 » 2017 Volume 20 Issue 6 »

A context-aware approach for trustworthy worker selection in social crowd

Yang Zhao, Guanfeng Liu, Kai Zheng, An Liu, Zhixu Li, Xiaofang Zhou


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhaoLZLLZ17
Volume:
2017 Volume 20 Issue 6
Year:
2017
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1211–1235
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-016-0429-6
DOI:
10.1007/s11280-016-0429-6
DBLP:
journals/www/ZhaoLZLLZ17
BibTeX:
Download