Main » WWWJ » 2017 » 2017 Volume 20 Issue 6 »

Location-aware publish/subscribe index with complex boolean expressions

Pengpeng Zhao, Hanhan Jiang, Jiajie Xu, Victor S. Sheng, Guanfeng Liu, An Liu, Jian Wu, Zhiming Cui


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhaoJXSLLWC17
Volume:
2017 Volume 20 Issue 6
Year:
2017
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1363–1384
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-017-0439-z
DOI:
10.1007/s11280-017-0439-z
DBLP:
journals/www/ZhaoJXSLLWC17
BibTeX:
Download