Main » AIRS » 2018 » Information Retrieval Technology - 14th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2018, Taipei, Taiwan, November 28-30, 2018, Proceedings »

Information Retrieval Technology - 14th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2018, Taipei, Taiwan, November 28-30, 2018, Proceedings

Yuen-Hsien Tseng, Tetsuya Sakai, Jing Jiang, Lun-Wei Ku, Dae Hoon Park, Jui-Feng Yeh, Liang-Chih Yu, Lung-Hao Lee, Zhi-Hong Chen