Main » AIRS » 2018 » Information Retrieval Technology - 14th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2018, Taipei, Taiwan, November 28-30, 2018, Proceedings »

Hierarchical Attention Network for Context-Aware Query Suggestion

Xiangsheng Li, Yiqun Liu, Xin Li, Cheng Luo, Jian-Yun Nie, Min Zhang, Shaoping Ma