Main » AIRS » 2018 » Information Retrieval Technology - 14th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2018, Taipei, Taiwan, November 28-30, 2018, Proceedings »

Chinese Governmental Named Entity Recognition

Qi Liu, Dong Wang, Meilin Zhou, Peng Li, Baoyuan Qi, Bin Wang