Main » CCIR » 2018 » Information Retrieval - 24th China Conference, CCIR 2018, Guilin, China, September 27-29, 2018, Proceedings »

Information Retrieval - 24th China Conference, CCIR 2018, Guilin, China, September 27-29, 2018, Proceedings

Shichao Zhang, Tie-Yan Liu, Xianxian Li, Jiafeng Guo, Chenliang Li