Main » CCIR » 2018 » Information Retrieval - 24th China Conference, CCIR 2018, Guilin, China, September 27-29, 2018, Proceedings »

A Deep Top-K Relevance Matching Model for Ad-hoc Retrieval

Zhou Yang, Qingfeng Lan, Jiafeng Guo, Yixing Fan, Xiaofei Zhu, Yanyan Lan, Yue Wang, Xueqi Cheng