Main » CCIR » 2018 » Information Retrieval - 24th China Conference, CCIR 2018, Guilin, China, September 27-29, 2018, Proceedings »

Text Matching with Monte Carlo Tree Search

Yixuan He, Shuchang Tao, Jun Xu, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Xueqi Cheng