Main » CCIR » 2018 » Information Retrieval - 24th China Conference, CCIR 2018, Guilin, China, September 27-29, 2018, Proceedings »

Music Mood Classification Based on Lifelog

Haoyue Tong, Min Zhang, Pouneh Soleimaninejadian, Qianfan Zhang, Kailu Wu, Yiqun Liu, Shaoping Ma