Main » CIKM » 2018 » Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018 »

Budget Constrained Bidding by Model-free Reinforcement Learning in Display Advertising

Di Wu, Xiujun Chen, Xun Yang, Hao Wang, Qing Tan, Xiaoxun Zhang, Jian Xu, Kun Gai