Main » CIKM » 2018 » Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018 »

AceKG: A Large-scale Knowledge Graph for Academic Data Mining

Ruijie Wang, Yuchen Yan, Jialu Wang, Yuting Jia, Ye Zhang, Weinan Zhang, Xinbing Wang